Dok – Styrkede lærerplaner

Pædagogisk læreplan for 2018/2019:

Indhold:
Overordnet plan
De 6 temaer
Alsidig personlig udvikling og kompetence
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling
Krop og Bevægelse
Natur og naturfænomener
Kulturelle udtryksformer og værdier

 

Børnehavens forventninger til forældre
– Forældrene er de primære voksne i deres barn liv og derfor vigtige for deres barns udvikling både hvad angår sproglige, sociale, kulturelle og kognitive kompetencer. Forældrene kender deres barn bedst og derfor skal de sikre at, være primære i det samarbejde der er mellem dem og børnehaven.
Børnehavens opgave er at understøtte dette med vores faglige viden.

– Da det er forældrenes ansvar at deres barn har formiddags frugt og frokost med i børnehaven, skal de sikre at alle kostpyramidens dele er inkluderet.

– For at børn i alderen 1-6 år fungerer optimalt, skal de være udhvilede og der er kravet fra sundhedsstyrelsen at børnene skal have minimum 11- 13 timers søvn i døgnet.

– Ifølge Børne – og socialministeriets krav til læreplaner, den 9. juni 2017, punkt 3.1, har alle børn krav på ferie og det anbefales af Gribskov Kommune at børn har minimum 3 ugers sammenhængende ferie 1 gang om året.

– Forældrene skal sørge for at deres barn har det rette tøj på i forhold til årstiden.

– For at sikre at børnene i børnehaven får mest udbytte af læringsprocesserne i børnehaven, er det vigtigt at forældrene overholder de samarbejdsaftaler, der bliver indgået med børnehaven og Gribskovs Kommune.

– Børnehaven har en klar forventning om at forældre holder sig opdateret og læser de informationer, der kommer fra børnehavens personale, ledelse og bestyrelse.

 

De 6 temaer:
1. Alsidig personlig udvikling og kompetence

Mål for børnenes læring
– Børnene skal opleve omsorg, tryghed, respekt og tillid i deres relationer både til voksne og andre børn.

– Børnene skal have mulighed for at udvikle deres egen personlighed samtidig med at de skal lære at indordne sig i fællesskabet.

– Børnene skal føle sig værdifulde og respekterede for netop den person de er.

– Børnenes selvværd skal styrkes.

– Børnehaven og forældrene samarbejder med at forberede børnenes skolestart.

– Børnene bliver selvhjulpne.

 

Aktiviteter og metoder der skal anvendes frem mod målet
– Ved hjælp af Howard Gardner’s teori om de mange intelligenser, understøtter vi børnene forskellige måder at være intelligente og kompetente på.

– Ud fra Vygotsky’s teori om fri leg, gives der mulighed for at børnene får fri leg i bestemte perioder på dagen med supervision af voksne, hvilket udvikler børnenes personlige udvikling i interaktionen med andre børn.

– Vi fokuserer på at lave faste, gennemgående aktiviteter i hverdagen såsom, morgensamling, oplæsning, gymnastik, sang, og rim- og remser.

– Vi prioriter også at børnene har mulighed for at være medbestemmende i deres egen hverdag og dermed lave aftaler med de voksne om hvilke aktiviteter de har lyst til at lave, hvem de vil lave den pågældende aktivitet sammen med og aftale hvilke spilleregler der er for legen/aktiviteten. De aktiviteter kan f.eks. være, at tegne sammen, lege Lego, spille kort, lave perler og fri leg.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– Børnene er skoleparate.

– Børnene selv kan klare toiletbesøg samt almindelig daglig hygiejne, tag på tur, selv tag tøj af og på, hjælpe med de praktiske gøremål i børnehaven og rydde op efter sig selv.

– Børnene er glade for deres børnehave.

– Personalet i huset har dagligt fokus på om barnet/børnene trives i børnehaven, det vil sige, om de deltager i børnehavens fælles aktiviteter og de aftalte lege med deres kammerater.
– Derudover har vi daglig dialog med alle børnene hvilket resulterer i at vi kender deres individuelle personlighed, styrker, udfordringer, glæder, frustrationer og humor. Dermed har vi grundlaget for at sikre deres generelle trivsel i børnehaven er god samt at de emotionelt udvikler sig positivt.

 

2. Sociale Kompetencer

Mål for børnenes læring
– Knytte venskaber og være en god kammerat.

– Respektere forskellighed.

– Kunne tie stille og lytte til hinanden.

– Vise hensyn og omsorg for hinanden.

– Være fælles om aktiviteter.

– At kunne sætte sit eget behov til side og lære at vente på sin tur.

– At børnene bliver gode til selv at være med til at løse problemer og konflikter.

 

Aktiviteter og metoder der skal anvendes frem mod målet
– Hver morgen bliver der holdt morgensamling hvor vi laver remser, snakker om dagen, årstiden, ugedagen og måned, eventuelt fødselsdag.

– I foråret bliver der lavet idrætsuger hvor børnene både skal lave aktiviteter individuelt og i fællesskab.

– I nov og dec mdr lærer børnene julesange og salmer, dramatisering af julesange. I dec. mdr opfører børnene Lucia-optog for deres familier.

– Vi lægger stor vægt på at være gode rollemodeller for børnene i det daglige, så de der igennem ser og oplever gode sociale kompetencer.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– Alle børn skal have en ven i børnehaven.

– Børnene skal være glade for at komme i børnehaven.

– Børnene er glade for hinanden og leger godt på kryds og tværs.

– Børnene laver aftaler med hinanden og bliver inviteret hjem til hinanden efter børnehavens lukketid.

– Børnene har fået en større forståelse og følelse for at de er en del af et fællesskab.

– Børnene skal opleve at alle er ligeværdige og ingen holdes ude fra fællesskabet.

– Børnene skal opleve at mobning/drillerier ikke accepteres.

– Lucia-optoget skal være en succesoplevelse for børnene.

– Personalet i huset har dagligt fokus på om barnet/børnene trives i børnehaven, det vil sige, om de deltager i børnehavens fælles aktiviteter og de aftalte lege med deres kammerater. – Derudover har vi daglig dialog med alle børnene hvilket resulterer i at vi kender deres individuelle personlighed, styrker, udfordringer, glæder, frustrationer og humor. Dermed har vi grundlaget for at sikre deres generelle trivsel i børnehaven er god samt at de emotionelt udvikler sig positivt.

 

3. Sproglig udvikling

Mål for børnenes læring
– Børnene skal møde forhold hvor igennem de får mulighed for at udvikle sig sprogligt, både med hensyn til det talte sprog, kropssprog, tegnsprog og billedsprog.

– At vi får alle børn til at deltage aktivt i f.eks. samling. Vi får dem til at fortælle oplevelser, til at præsentere sig for nye venner og gæster osv.

– Lyst til at lære rim og remser og teksten til sangene som synges.

– At gøre børnene nysgerrige med hensyn til tegn, symboler, tal og bogstaver.

– Et godt udviklet sprog er en grundlæggende forudsætning for at få god læseudvikling.

– Opdage børn der har brug for særlig sprogstimulering så tidligt som muligt.

– Lette overgangen fra børnehave til skole gennem brobygning.

 

Aktiviteter og metoder der skal anvendes frem mod målet
– Børnene skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem legen og den samtale, der opstår omkring de daglige gøremål.

— Børnene skal møde voksne der lytter til dem med forståelse og anerkendelse.

– Børnene skal støttes i deres interesse og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler, tal og bogstaver, dette gøres især i førskolegruppen for de ældste børn.

– Vi har tæt samarbejde med en talepædagog som kommer fast i huset.

– Brobygning er et samarbejde mellem børnehave og skole/FO. Det handler om at bygge bro mellem det gamle og det nye, – det kendte og ukendte, – at lette overgangen til skolen og dermed gøre børnene trygge ved de nye rammer. Det handler også om at skabe nye relationer til kommende skolekammerater, lærer og pædagoger.

– I sproglege bruger vi bl.a. snakkepakker af Lotte Salling.

– Biblioteksbesøg og historielæsning. Vi sikrer at alle børn får hørt historie.

– Sang og sanglege hører til den daglige aktivitet.

– Opførelse af Lucia-optog.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– Den talepædagog som er tilknyttet huset, har vi tæt dialog med hvor vi vurderer børnenes sprogudvikling og hvilke tiltage der skal tages for at barnet sprogligt bliver skole parat.

– Der bliver løbende lavet sprogvurderinger som danner grundlagt for det daglige arbejde med sprogudvikling i huset.

– Inden barnet skal i skole, bliver der lavet overleveringsskema som belyser, blandt andet, barnets sproglige kompetencer.

 

4. Krop og bevægelse

Mål for børnenes læring
– Børnene skal have viden om og kendskab til deres egen krop, sund kost og hygiejne.

– Børnene skal have mulighed for at opleve glæden med at være i bevægelse og tilegne sig motoriske færdigheder i hverdagen.

– Børnene skal møde udfordringer i dagligdagen som gør dem nysgerrige og interesserede i at deltage i de forskellige aktiviteter som tilbydes, uanset om det er grovmotorik eller finmotorik.

– Vi sætter fokus på børnenes sansemotoriske udvikling, da denne er grundlæggende for børnenes trivsel og indlæring.

 

Aktiviteter og metoder der kan anvendes frem mod målet
– Bevægelseslegen skal stile frem imod et mål, som er bestemt for udviklingen.

– Bevægelseslegen skal tage udgangspunkt i barnet, der hvor det er.

– Bevægelseslegen skal altid være lystbetonet. Derfor er det vigtigt, at den voksne i hele forløbet kan fastholde børnenes lyst og medleven.

– Til udendørs- aktiviteter gør vi brug af legepladsens redskaber såsom klatrevæg, klatretårn, rutschebane, gynger samt, skov, strand, store sten, bakker og klatretræer i vores nærmiljø.

– Vi laver idrætsuger i foråret hvor der er fokus på bevægelse, grovmotorik og samarbejde.

– Vi har en ugentlig rumrejse (gymnastik time) med efterfølgende afspænding. Børns bevægelse har stor betydning for deres samlede udvikling og personlighedsdannelse.

– Vi laver øvelser som bliver udført i løbet af ugen på alle børn, for at styrke den sansemotoriske udvikling.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– De voksne i børnehaven har en faglig viden om den normale motoriske udvikling og børns udtryks- og legeformer på forskellige alderstrin, og en stor opmærksomhed både overfor spirende færdigheder og eventuelle tendenser til motoriske udfordringer hos det enkelte barn, og over for børnenes motivation og samspillet i gruppen.

– Når børnene skal i skole er målet at de kan klatre op ad klatrevæggen, balancere, løbe og gynge. De skal kunne tage tøj af og på, lyne lynlåsen, tage sko på og klare toiletbesøg.

5. Natur og naturfænomener

Mål for børnenes læring
– Børnene skal have mulighed for at opleve glæden ved at færdes i naturen hele året rundt.

– Børnene skal have mulighed for at udvikle respekt og forståelse for denne, være med til at holde rent og orden, på legepladsen og hvor de i øvrigt færdes.

– Børnene skal gøres opmærksomme på at nyde børnehavens beliggenhed med den flotte udsigt vi har til Gilleleje havn, Kullen og Mølle i Sverige, havet og dets forskellige udseender.

– Børnene skal have kendskab til både kæledyr, vilde dyr, bondegårds dyr, fremmede dyrearter og havets dyr.

– Børnene skal have kendskab til begrebet naturfænomener, som kan defineres bredt, årstider, varme, kulde, regn, sne, hede, frost osv.

 

Aktiviteter og metoder der skal anvendes frem mod målet
– Gøre flittig brug af vores dejlige nærmiljø. Bruge skoven, stranden, havnen og bakkerne.

– Følge træer gennem de fire årstider sammen med børnene.

– Opmuntre børnene til at lege med vand, sand, jord, mudder og bygge snemænd.

– Opfordre børnene til studere smådyr, snegle, regnorme, bænkebidere, biller, mariehøns osv. på en hensynsfuld måde og ved hjælp af diverse redskaber.

– Opfordre børnene til at arbejde med naturmaterialer.

– Lade børnene arbejde med vægt, form og antal.

– Besøge skov og strand.

– Besøge naturlegepladser.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– Børnene skal vise at de værdsætter at komme i naturen, ligegyldigt om det er til skov, mark eller strand, om solen skinner eller der er frost/regnvejr.

 

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Mål for børnenes læring
– Børnene skal have lyst til at eksperimentere og afprøve sig selv i forhold til kulturelle udtryksformer.

– Børnene skal have mulighed for at deltage i kulturelle traditioner.

– Børnene skal opleve og udføre musik, dans og udstillinger.

 

Aktiviteter og metoder der skal anvendes frem mod målet
– Børnene skal deltage i børnehavens årligt tilbagevendende traditioner såsom Påske, Jul, Fastelavn og Halloween.

– Børnene skal deltage i forskellige udflugtsmål, hvor vi får en fælles oplevelse at tale ud fra.

– Besøge og gøre brug af Gilleleje Biblioteks arrangementer og bøger.

– Børnehaven introducerer børnene for litteratur og sange fra både den danske og udenlandske kultur.

– Børnene får adgang til materialer og redskaber som kan give oplevelser og kan bidrage til børnenes skabende kulturelle aktiviteter.

– Børnene får tid og ro til at eksperimentere med forskellige farver, former og materialer.

 

Hvordan evalueres arbejdet med temaet
– Børnene har vist interesse for, og haft en god oplevelse af de forskellige udflugter og aktiviteter.

Dok - Styrkede lærerplaner Dok - Styrkede lærerplaner Dok - Styrkede lærerplaner